Regulamin serwisu

Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy otc-takeda.pl dostępny pod adresem www.otc-takeda.pl prowadzony jest przez firmę Takeda Polska Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000237611 o nr NIP: 5262868535, nr REGON: 140182656 oraz o kapitale zakładowym 81 000,00 zł (dalej Właściciel lub Serwis). Kontakt e-mail: info.warszawa@takeda.com.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu określają prawa i obowiązki Właściciela oraz Użytkowników Serwisu w związku ze świadczeniem Usług przez Serwis otc-takeda.pl na stronie www.otc-takeda.pl.
 3. Serwis poświęcony jest głównie tematyce informacyjnej związanej z prezentacją produktów Właściciela.
 4. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest:
  1. posiadanie dostępu do Internetu,
  2. zainstalowanie najnowszej wersji dowolnej przeglądarki internetowej,
  3. włączona obsługa JavaScript oraz zainstalowana wtyczka Flash Player,
  4. akceptacja plików „cookies”.

Dział II. Rodzaj i zakres usług. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z jego funkcjonalności i usług bez konieczności rejestracji.
 2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i dobrowolne.
 3. Serwis w ramach swojej działalności przedstawia swoje produkty.

Dział III. Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są prawidłowo realizowane przez Serwis lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: info.warszawa[at]takeda.com. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji i datę zdarzenia. Reklamacja może być również przesłana na adres Właściciela określony w Dziale I niniejszego Regulaminu.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez Użytkownika
  w piśmie reklamacyjnym. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji.

Dział IV. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych przetwarzanych przez Serwis www.otc-takeda.pl w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Takeda Polska Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. Informacyjnych skierowanych na prowadzenie działań profilaktycznych i prozdrowotnych,
  2. w związku z obsługą korespondencji spływającej za pośrednictwem Serwisu,
  3. rozpatrywania reklamacji,
  4. dla potrzeb technicznych i statystycznych Serwisu.
 2. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane Użytkowników:
  1. adresy e-mail,
  2. adresy IP,
  3. inne dane podane dobrowolnie przez Użytkowników.
 3. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.
 4. Właściciel zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Właściciel jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych
  na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 7. Serwis wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 8. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
 9. Użytkownik może ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ta ostrzegała go, gdy przesyłany jest plik „cookie”, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje niniejszej witryny mogą nie działać.
  1. Szczegóły polityki plików cookies są pod adresem: http://otc-takeda.pl/polityka-cookies/.

Dział V. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej 

 1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem, postanowieniami umów wiążących Użytkownika z Właścicielem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. W takim przypadku Właściciel powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 2. Właściciel nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania
  z Usługi przez Użytkownika. Przez niewłaściwe korzystanie z Usługi należy rozumieć
  w szczególności dostarczanie przez Użytkownika treści nieprawdziwych, nieaktualnych, nieścisłych lub mogących w jakikolwiek inny sposób wprowadzać w błąd, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 3. Właściciel zwraca uwagę, że w związku ze świadczeniem Usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych.
 4. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny, a informacje w nim zawarte nie stanowią porady lekarskiej.

Dział VII. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Serwisu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Serwis wyłącznie dla celów informacyjnych.
 2. Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim.
 3. Użytkownicy nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Użytkownikom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10-03-2014